Поштовани родитељи,

Све активности школе у школској 2020/2021.години због измењених услова  услед епидемије Covid -19 одвијају се тако што:

 • Комуникација између Школе и родитеља и других установа и институција обавља се  преко званичног е-маил Школе: os.ppnjegos@mts.rs
 • Настава се одвија према плану у измењеним условима
 • Комуникација са учитељима и одељенским старешинама врши се путем формираних вибер група и електронске поште према датом распореду

ОШ “Петар Петровић Његош”, Београд

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19

За период 01-31.10.2020. године

1.  Модел организације наставе који се примењује у првом циклусу (1. до 4. разред)

 Настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) – сва одељења првог циклуса    – 9 одељења (4 одељења целодневне наставе и 5 одељења класичне наставе)

Упрвом и другом разреду је организована целодневна настава, па се она остварује са две паралелене групе истовремено и то часови наставе и остале активности у оквиру целодневне наставе, уз организовано дежурство до 15:00 часова

2. Модел организације наставе који се примењује у другом циклусу (5. до 8. разред)

Настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – сва одељења другог циклуса – 8 одељења

3. Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу (опционо за школе):

Први циклус: Google classroom, други циклус  Google classroom и Viber.

Приликом припремања за непосредну наставу у школи, наставници израђују наставне материјале за часове у дигиталном облику који се користите  за учење на даљину путем Google classroom које се организује за ученике који у то време по распореду нису у школи  и Viber групе за додатну подршку. Данима када ученици немају непосредан образовно –васпитни рад у школи наставу прате путем часова на РТС-у.

За ученике чији су се родитељи определили за наставу од куће, уз праћење часова на РТС-у, припремљени су и материјали за наставу од куће који су доступни на Google classroom и Viber.

4. Распоред часова по данима за сваки разред са временском организацијом (сатница).

Преподневна смена – целодневна настава – први и други разред – укупно 4 одељења

Група А и група Б истовремено – раде две учитељице у различитим учионицама.

 • час 08:00 – 09:30
 • час 08:35 – 09:05

Велики одмор, чишћење и проветравање учионица – 15 минута.

 • час 09:20 – 09:50
 • час 09:55 – 10:25

Одмор и проветравање учионица 10 минута.

10:35-13:00 остале активнсоти у оквиру целодневне наставе – самостални рад и активности у слободном времену. У овом периоду је организован и ручак за ученике.

Преподневна смена – разредна настава – трећи и четврти разред – укупно 5 одељења

Наставља се смењивање група започето од 1.09.2020. године.:

Група Б

1.         час 08:00 – 09:30

2.         час 08:35 – 09:05

Велики одмор, чишћење и проветравање учионица – 15 минута.

3.         час 09:20 – 9:50

4.         час 09:55-10:25

Одмор и проветравање учионица 20 минута.

Група А

 • час 10.45-11:15
 • час 11:20-11:50

Велики одмор, чишћење и проветравање учионица – 15 минута.

 • час 12:05-12:35

Следеће недеље:

Група А

1.         час  08:00- 09:30

2.         час  08:35 -09:05

Велики одмор, чишћење и проветравање учионица – 15 минута.

3.         час  09:20 – 09:50

4.          час 09:55-10:25

Одмор и проветравање учионица 20 минута.

Група Б

1.         час 10.45-11:15

2.         час 11:20-11:50

Велики одмор, чишћење и проветравање учионица – 15 минута.

3.         час 12:05-12:35

Поподневна смена – предметна настава 8 одељења од петог до осмог разреда

Временска организација образовно-васпитног рада – сатница

 • час 13.00-13:30
 • час 13:35-14:05

Велики одмор, чишћење и проветравање учионица – 15 минута

 • час 14:20-14:50
 • час 14:55-15:25

Одмор и проветравање учионица 10 минута

 • час 15:35-16:05
 • час 16:10-16:40

Распоред образовно- васпитног рада по данима наставља се према усвојеном Распореду часова  смењивањем група А и Б  и реализацијом садржаја  по интегрисаном моделу  који се примењује у првом циклусу и смењивањем група А и Б у учењу у школи и учењу на даљину, за ученике другог циклуса,  а  у складу са започетом динамиком, водећи рачуна да обе групе имају приближно  исти број наставних дана у школи, односно у учењу на даљину.

У  школи се реализује пројекат Обогаћен једносменски рад и обухватиће ученике од 4. до 8. разреда. Ученици учествују у планираним активностима према договореном распореду, хетерогене групе ће се формирати  а у складу са Стручним упутством  за организацију  и реализацију образовно-васпитног рада и препорукама Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID 19.

  Слободне активности се организују , где је то могуће за мањи број ученика, а где није садржаји ће ученицима бити доступни он-лаин.

Допунска настава ће бити организована за ученике у групама како иначе долазе на наставу.

У првој недељи октобра биће организоване активнсоти поводом Дечје недеље.

Све активнсоти ће се организовати уз поштовање превентивних мера.

Током октобра ће се у школи бити организовани ликовни и литерарни конкурси везани за име и дело Петра Петровића Његоша, а поводом предстојећег Дана школе у новемберу.

5. Начин праћења и вредновања постигнућа ученика:

Праћење и вредновање напредовања, ангажовања и постигнућа ученика обављаће се у току непосредног образовно-васпитног рада усменим путем као и  путем писмених провера према утврђеном распореду, уз уважавање актуелних околности у којима се ове провере оствараују у обиму прилагођеном трајању часа од 30 минута а у складу са прописима којима се уређује оцењивање ученика у основном образовању и васпитању.

Распоред писмених задатака и контролних вежби је усвојен и  истакнут у холу школе и на сајту школе.

Сумативно оцењивање спроводиће се искључиво непосредно у школи и  за ученике који наставу прате на даљину.

6. Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и у односу на породични контекст:

Ученицима  којима је потребна додатна подршка пружиће се помоћ у виду индивидуализованог  приступа  кроз непосредни рад у школи или на даљину (Google classroom и Viber ) као и  на часовима допунске наставе.

 За ученике за које утврђено да  је потребна додатна подршка, Тим за инклузивно образовање ће у сарадњи са одељенским старешинама предложити директору формирање Тима за пружање додатне подршке, а на основу педгошког профила.

7. Додатни ресурси ван школе који се користе (волонтери, спољна подршка…):

                    Сарађује се са специјалним педагогом, у смислу пружања додатне подршке једном ученику петог разреда, и личним пратиоцем за ученицу шестог разреда

8. Укупан број ученика у школи који су се изјаснили да неће похађати наставу у школи према утврђеном моделу: (уписати посебно за сваки разред):

РазредБрој ученика који не похађају наставу у школи
Први0
Други2
Трећи2
Четврти1
Пети1
Шести3
Седми3
Осми1

9. Ако школа има групе продуженог боравка описати начин организације на дневном и недељном нивоу:

9.1. Укупан број група продуженог боравка: 3 (Финансира Град Београд – 3 и 4. разред.

9.2. Укупан број ученика уписаних у продужени боравак:  45

9.3. Укупан број ученика који су се изјаснили за похађање продуженог боравка: 45

Ученици су обухваћени продуженим боравком у хомогеним групама и то две групе у трећем и једна група у четвртом разреду.

Активности у боравку се одвијају сваког дана почев од 10.25 часова за групу која је тог дана у школи од 8.00, односно од  12.35  за ученике који су на часовима од 10.45. и траје до 16.30 часова.

За ученике у целодневној настави организовано је дежурство до 15.00 часова.

10. Начин праћења остваривања оперативног плана активности (концизан опис):

Праћење броја ученика укључених у непосредан образовано-васпитнир рад у школи и ученика који раде од куће кроз недељне извештаје. Праћење реализације наставе увидом у Е дневник.   Увид у оперативне планове како и припреме ради утврђивања да ли је поштована препорука да се настава усмери на избор садржаја и метода учења. Посете часовима непосредног образовно-васпитног рада.

План ће се усклађивати  и допуњавати у складу са епидемиолошком ситуацијом.