КАЛЕНДАР УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ШКОЛСКА 2019/2020.ГОДИНА

ПРИГОВОР  НА  РЕЗУЛТАТЕ  ЗАВРШНОГ ИСПИТА

                                                                                                             

Календар активности око спровођења завршног испита

                                                 

Датум и време Садржај активности
10.13. мај 2019.

од 9 – 14 ч.

 ПРИЈАВЉИВАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

(детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

25 – 26. мај 2019.

10. часова

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ОДЕЉЕЊА У ШКОЛАМА У КОЈИМА СЕ ДЕО НАСТАВЕ ОСТВАРУЈЕ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

 

31. мај, 01. и 02. јун 2019.

од 10. часова

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У МУЗИЧКИМ ШКОЛАМА

 

02. – 04. јун 2019.

од 10. часова

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У БАЛЕТСКИМ ШКОЛАМА
31. мај, 01. и 02. јун

2019.

од 9-12 ч. и од 14-17 ч.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У УМЕТНИЧКИМ ШКОЛАМА ЛИКОВНЕ ОБЛАСТИ

 

01. јун 2019.

од 10-12 ч.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ И МАТЕМАТИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА

 

01. јун 2019.

од 14 – 16 часова

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА БИОЛОГИЈУ И ХЕМИЈУ (биологија/хемија)

 

02. јун 2019.

од 10 – 12 ч. испит из

математике

од 14 – 16 ч. испит из

физике

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ФИЗИКУ (математика/физика)

И ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ (математика)

 

01.  и 02. јун 2019.

10-12 ч.

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У ФИЛОЛОШКИМ ГИМНАЗИЈАМА И ФИЛОЛОШКИМ ОДЕЉЕЊИМА

 

01. и 03. јун 2019.

од 9-14 ч.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ УЧЕНИКА И ПОДНОШЕЊЕ СПОРТСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У СПОРТСКОЈ ГИМНАЗИЈИ
06. јун 2019.

од 8 – 16 часова

ПОДНОШЕЊЕ И РЕШАВАЊЕ ЖАЛБИ УЧЕНИКА НА РЕЗУЛТАТЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 

07. јуна 2019.

до 12 часова

КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

(детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

 

17. јун 2019.

од 09:00 – 11:00

понедељак

ЗАВРШНИ ИСПИТ ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ (МАТЕРЊЕГ) ЈЕЗИКА

 

18. јун 2019.

од 09:00 – 11:00

уторак

ЗАВРШНИ ИСПИТ ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

 

 

19. јун 2019.

од 09:00 – 11:00

среда

ЗАВРШНИ ИСПИТ – КОМБИНОВАНИ ТЕСТ
21. јун 2019.

до 8:00 часова

петак

ПРЕЛИМИНАРНИ  РЕЗУЛТАТИ  ЗАВРШНОГ  ИСПИТА НА НИВОУ ШКОЛЕ
22. јун 2019.

од 8:00 до 16:00 часова

ПРИЈЕМ И РЕШАВАЊЕ ЖАЛБИ УЧЕНИКА НА РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА
24. јун 2019.

од 8:00 до 16:00 часова

ПРИЈЕМ И РЕШАВАЊЕ ЖАЛБИ УЧЕНИКА НА РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ОКРУЖНИМ УПИСНИМ КОМИСИЈАМА
27 јун 2019.

до 08:00 часова

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

 

 

28. јун 2019.

до16:00 часова

УПИС У МУЗИЧКЕ И БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ

 

28. и 29 . јун 2019.

од 8:00 до 15:00 часова

петак и субота

ПОПУЊАВАЊЕ И ПРЕДАЈА ЛИСТЕ ЖЕЉА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

 

03. јул 2019.

од 8:00 часова

ПРОВЕРА ЛИСТЕ ЖЕЉА ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА
03. јул 2019.

од 8:00 до 15:00 часова

ПРИЈЕМ ЖАЛБИ УЧЕНИКА НА ИЗРАЖЕНЕ ЖЕЉЕ И УНОШЕЊЕ ИСПРАВКИ
04. јул 2019.

од 12:00 часова

ОБЈАВЉИВАЊЕ ЗВАНИЧНЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА УЧЕНИКА, ПРОВЕРА ЛИСТЕ ЖЕЉА НА ЗВАНИЧНОМ И ТЕХНИЧКОМ САЈТУ
07. јул 2019.

од 8:00 часова

ОБЈАВЉИВАЊЕ ЗВАНИЧНИХ РЕЗУЛТАТА РАСПОДЕЛЕ УЧЕНИКА ПО ШКОЛАМА, СМЕРОВИМА ГИМНАЗИЈА И ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА
07. јул 2019.

до 20:00 часова

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕОСТАЛИХ СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА УПИС У ДРУГОМ КРУГУ
08. и 09. јул 2019.

од 8 до 15 часова

УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ – ПРВИ УПИСНИ КРУГ, ОСИМ ЗА УПИС У МУЗИЧКЕ И БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ
08. јул 2019.

од 8:00 до 15:00 часова

ПОПУЊАВАЊЕ И ПРЕДАЈА ЛИСТЕ ЖЕЉА УЧЕНИКА ЗА ДРУГИ УПИСНИ КРУГ
10. јул 2019.

до 8:00 часова

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕОСТАЛИХ СЛОБОДНИХ МЕСТА ПОСЛЕ ДРУГОГ УПИСНОГ КРУГА
10. јул 2019.

до 8:00 часова

КОНАЧАН РАСПОРЕД УЧЕНИКА ПО ШКОЛАМА И ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА У ДРУГОМ УПИСНОМ КРУГУ
11. јул 2019.

од 8.00 до 15.00

УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ – ДРУГИ УПИСНИ КРУГ, ОСИМ ЗА УПИС У МУЗИЧКЕ И БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ

 

 

 

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

НА  ЗВАНИЧНОМ  САЈТУ  МИНИСТАРСТВА  ПРОСВЕТЕ , НАУКЕ  И  ТЕХНОЛОШКОГ  РАЗВОЈА www.upis.mpn.gov.rs  ПОСВЕЋЕНОМ   УПИСУ   МОГУ  СЕ  ВИДЕТИ  СВИ   ПОДАЦИ  ВЕЗАНИ  ЗА  УЧЕНИКЕ   И   ЗАВРШНИ   ИСПИТ

 

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ- ЗАВРШНИ ИСПИТ

 • Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом који се уређује образовање одраслих.
 • Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест.
 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.
 • Испит три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута.
 • Ученици су дужни да у школу дођу у 8.15 часова сва три дана одржавања испита.
 • На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;
 • На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.
 • Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли или на другом видном месту у школи, тако да редни број ученика на Јединственом списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети.
 • Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на самом тесту.
 • Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању.
 • На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да, на за то предвиђено место, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим воде/освежавајућег напитка.
 • На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.
 • Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова и у периоду од 10.45 до 11.00 часова.
 • Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.
 • После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно другим законским заступником, и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.

Приликом провере резултата на појединачним тестовима на завршном испиту ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.

На основу Правилника о измени Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 2/18) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 40 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика највише 13 бодова, из математике највише 13 бодова и на комбинованом тесту највише 14 бодова.

На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.

Бодови које је ученик остварио за упис у жељену средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског (односно матерњег) језика и математике множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом тесту множи са коефицијентом 0,7.

Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:

Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ

VI – општи успех на крају VI разреда

VII – општи успех на крају VII разреда

VIII – општи успех на крају VIII разреда

СЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језика

МА – резултат на тесту из математике

КТ – резултат на комбинованом тесту

То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на тесту из српског језика остварити 11,05 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.