Поштовани родитељи,               

Пред нама је почетак нове школске године  коју, на жалост, опет дочекујемо у условима које диктира епидемија вируса Covid- 19.

                 Образовно -васпитни рад у школи организоваће се у складу са Дописом Министарства

Просвете, науке и технолошког развоја број 601-00-00031/2021-15 од 25.08.2021. године чији  је саставни део  Стручно  упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у освновној школи у школској 2021/2022. години и Препоруке за почетак образовно-васпитног рада у школској 2021/22. години које је сачинио Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа.

                  Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа (Тим за школе) који формира Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут”, а који чине представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства здравља и Института, 27.08.2021. године донео је Одлуку  о моделу  образовно-васпитног рада који  ће се примењивати од 1. септембра 2021. године, а који је одређен  епидемиолошком  ситуацијом у општини, односно граду.

                   На основу одлуке Тима од наставни рад у школској 2021/2022. години  започиње са првим моделом организације образовно-васпитног рада.

Образовно – васпитни рад у школи – први модел

  • Школска година почиње 1. септембра 2021. године;
  • Образовно – васпитни рад се организује непосредно у простору школе за све ученике у одељењу истовремено;
  • Час траје 45 минута;
  • Настава почиње у 8.00 и за све разреде и одвија се у једној смени;
  • Свако одељење има своју учионицу, нема промена учионица осим када је то неопходно због специфичности наставних предмета и коришћења одређене опреме;
  • Одељењске старешине ће обавестити своје ученике  о учионици у којој ће пратити наставу;
  • Целодневна настава се организује за ученике првог и другог разреда;
  • Прихват ученика првог и другог разреда је у 7.30, настава се реализује у складу са усвојеним распоредом часова и траје до 15.05, а дежурство траје до 17.00 часова;
  • Боравак за ученике трећег и четвртог разреда који финансира Град Београд,  биће организован у складу са исказаним потребама за ученике чија оба родитеља раде (доказ – потврда о запослењу)

Посета родитеља школи је редукована и омогућена само у случају неопходности. Употреба заштитне маске је обавезна.

Особе које доводе ученике у школу не улазе у школу, већ прате ученике до улаза у школску зграду где ученике млађих разреда преузима дежурни учитељ.

Ово се не односи на личног пратиоца ученика који улази у школу и ту проводи време док траје настава.

Након завршетка наставе, ученике  млађих разреда  учитељи изводе у двориште, где их родитељи односно старатељи преузимају.

Ученик носи маску од уласка у школу па све до доласка у  своју  клупу,  приликом одласка на одмор и сваког другог кретања ван клупе.

Маска се обавезно користи и током одговарања и током сваког разговора.

У школи ће се посебно водити рачуна о доследности и исправној употреби маски, одржавању физичке дистанце, хигијене руку, чишћењу  и дезинфекција простора.

Школа ће пратити актуелну епидемиолошку ситуацију и предузимати све активности како би осигурала заштиту здравља ученика и запослених.

У  току школске године модел наставе разматра се најмање два пута месечно, а по потреби и недељно , о чему ћете бити благовремено обавештени.

Свима желимо успешан почетак нове школске године и добро здравље.

Наставничко веће ОШ ”Петар Петровић Његош”

Припремљеност за рад

  • Здравствено-хигијенски услови

Простор за рад сје организован тако да обезбедјује поштовање свих епидемиолошких мера. Свако одељење има своју  учионица , не мењају их, осим за наставу омфпрматике и рачунарства која се због потребног броја рачунара одвија у кабинетима. Архитетктонске карактеристике школе, простране учонице са високим плафонима и прозорским површинама  омогућавају довољну дистанцу међу ученицима , као и проветравање.

Спортски терени и пространо двориште омогућава да се један део активности одвија на свежем ваздуху ако временски услови то дозвољавају.

Дезинфекција простора врши се пре почетка наставе, а чишћење и дезинфекција након другог часа, четвртог часа и након завршетка наставе.

Обезбеђене су довољне количине средстава за дезинфекцију и одржавање хигијене. На улазу у школу и У учионицама су обезбеђена средства за дезинфекцију руку, као и резервне маске.

Финансијским планом предвиђени су трошкови за средства за хигијену која омогућавају несметано снабдевање до крја године.

За ученике првог и другог разред а који су обухваћени целодневном наставом, као и за ученике трећег и четвртог разреда обезбеђена је исхрана у виду засебно упакованих ручкова.

Ученици ручају у трпезарији, сваки разред појединачно. Дезинфекција се врши након сваке групе, а обезбеђени су и услови за одржавање хигијене руку: вода, сапун, убруси.

Тоалети се писте након сваког одмора.

О спровођење епидемиолошких мера старају се дежурни наставници и запослени  који су распоређени на главном улазу, у дворишту, приземљу, првом и другом спрату. (Распоред у прилогу)

Књигу дежурства води за сваки појединачни дан наставник који је дежуран на првом спрату.

Поред књиге дежурства води се и књига евиденције  евиденција о ученицима који су изостали услед симпотома који указују на ковид или потврђене случајеве на основу којие се обавештавају надлежне инстритуције.